BOUW BIJ WITHAM

Stichting De Groene Sporenwolf heeft vastgesteld dat op 6 september 2010 met de bouw begonnen is. Wij betreuren dit, maar stellen vast dat nu de democratische regels van onze rechtstaat gevolgd zijn, het uiteindelijk de geschiedenis zal zijn die een definitief oordeel zal vellen over het gebrek aan cultuurhistorisch besef bij projectontwikkelaar, ambtenaren en bestuurders.
Aan Stichting De Groene Sporenwolf heeft het in ieder geval niet gelegen.

We zullen de bouw volgen en er op gezette tijden een foto van maken en publiceren.

het begin van het einde
- 11 september 2010: "het begin van het einde" -
witham - situatie 20 september 2010
- 20 september 2010: "ingrijpend grondverzet" -
witham 29 september 2010
- 29 september 2010: "bouw in volle gang" -
witham 20101009
- 9 oktober 2010: "stel je dit plaatje eens voor znder bouw" -
situatie 23 oktober 2010
- 23 oktober 2010: "weg horizon, weg uitzicht" -
 
De huizen (acht seniorenwoningen) worden begin mei 2011 opgeleverd. Hoe het met de andere huizen gaat is ons niet bekend.

***********************

Nadat de indieners van bezwaarschriften tegen de bouwplannen bij Witham hetzij niet ontvankelijk waren verklaard hetzij hun ontvankelijke bezwaren ongegrond (beslissing 22 juni 2010, verstuurd 25 juni 2010) waren verklaard was er tot 16 augustus mogelijkheid om hier tegen in beroep te gaan bij de rechtbank in Roermond. Hier is van afgezien, ook door de Stichting Nieuw Platform Witham.
Lees hier de beslissing van 22 juni 2010.
Stichting De Groene Sporenwolf constateert dat hiermee alle wettelijke middelen om de bouw tegen te gaan zijn uitgeput.
Zelf beroep indienen bij de rechtbank hadden we zeker gedaan, maar aangezien we geen bezwaar hadden ingediend, zal de rechtbank ons niet ontvankelijk verklaren.
Hiermee is het doodvonnis voor het 'Laatste Relict' getekend; wat rest is een landschappelijk miniparkje als schaamlap voor het cultuurhistorisch geweten en voor hen die het met de projectontwikkelaar op een akkoordje hadden gegooid, om geen bezwaar in te dienen, een extra strookje land (negen meter voor de aanpalende bewoners van het complex Witham, iets minder voor de bewoners van de St.Janswal).
We zullen het nieuw te maken bestemmingsplan ten behoeve van het gebied Witham aan een kritische blik onderwerpen.

En wat te denken van de uitnodiging die de bewoners van de Elsenewal hebben gekregen om op 23 september 2010 om 16.30 aanwezig te zijn met de feestelijke officile start van de bouw? Dat is hetzelfde als de boswachter uitnodigen om te vieren dat begonnen is met het rooien van zijn bos.
De opening op 23 september was, wat we van ooggetuigen hoorden, een fiasco. De gemeente ziet dat anders, zo lezen we op 29 september 2010 op hun website en in 'het Waekblaad':

Start project Hof van Witham

openingshandeling

Na veel jarenlange voorbereiding is de bouw van woningproject van start. Acht patiowoningen voor senioren en achttien gezinswoningen liggen straks op een unieke locatie in Nieuwstad. Projectontwikkelaar van Looy en wethouder Jac Dijcks (Economische Zaken) vieren deze start door het eerste fundament te storten en zo de werkzaamheden in te luiden.
Jac Dijcks: "De voorbereiding voor dit woningproject heeft jaren in beslag genomen. Dat was ook wel nodig, want er zijn heel wat werkzaamheden en gedachten aan vooraf gegaan, voor het uiteindelijke plan er lag. Dit woonplan legt een mooie verbinding met Huize Witham en geeft ruimte aan een prachtige groene fruittuin voor de hele omgeving."

Een dag later was er een informeel uitje van de coalitieleden van de Gemeenteraad en Stichting De Groene Sporenwolf was gevraagd de delegatie te vergezellen in Nieuwstadt.
Bestuurslid en historicus
Roel Verstaen nam deze rol op zich en wreef het de heren en dames volksvertegenwoordigers nog eens fijntjes in.

gemeenteraad on tour                     Roel in actie

Een positief punt wat we kunnen melden is dat een Nieuwstadtse bouwonderneming per 29 september 2010 meewerkt aan de bouw en dat is in deze economisch moeilijke tijd zonder meer goed nieuws.

from the inside looking out
-29 september 2010 - zicht op de Elsenewal -

***********************

DE CRISISSUBSIDIE: VERZWEGEN EN ONTERECHT!? Vooralsnog niet, zegt VROM.

Begin maart 2010 ontvingen we bericht van de VROM-Inspectie dat volgens hun de crisissubsidie vooralsnog niet onterecht is toegekend, maar dat SenterNovem de zaak nog zal controleren. Lees hier de brief. Overigens zijn bij dit antwoord nog wel wat kanttekeningen te plaatsen, maar dat laten we maar verder zo.
Na controle door SenterNovem is vastgesteld dat met de bouw van 4 van de 18 woningen is begonnen. Volgens ons heeft dit geresulteerd in de toekenning van 4 x 10.000€ crisissubsidie. Een subsidie die inmiddels (status augustus 2010) uiteindelijk wl terecht komt bij de kopers.

***********************

3 februari 2010: Dagblad De Limburger besteedt op de voorpagina aandacht aan het feit dat de crisissubsidie niet echt zoden aan de dijk zet. Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (3 februari 2010): Bouw niet gered met steun.

***********************

12 januari 2010: Stichting De Groene Sporenwolf haalt boven water dat er crisissubsidie is verleend aan de bouwplannen bij Witham.
Wat is er gebeurd? In het kader van de 'tijdelijke stimuleringsregeling nieuwbouwprojecten 2009' kunnen er crisissubsidies worden verleend. Lees hier de betreffende brief van Minister van der Laan naar de Tweede Kamer van 12 juni 2009.
Bekijk hier de regeling, en hier de toelichting behorende bij de regeling.

Wij zijn er, via speurwerk op internet, achter gekomen dat het 'Hof van Witham' tot de gehonoreerde bouwprojecten behoort.
Dat is te vinden in een bijlage bij deze brief naar de Tweede Kamer van 9 september 2009.
Hier een opsomming van gehonoreerde bouwplannen in Nederland, waarvan twee in de gemeente Echt-Susteren. De bouwplannen bij Witham worden dus mede gefinancierd door de Overheid, dus de belastingbetaler.

Is dit allemaal wel gelopen zoals het hoort?

Wij merken een aantal merkwaardigheden op.

1. De aanvraag had vr 16 juli 2009 binnen moeten zijn.
2. Op 9 september 2009 schrijft de Minister aan de Kamer over de gehonoreerde projecten, in de bijlage staat het 'Hof van Witham' benoemd.
Opmerking DGS: In deze periode waren de zienswijzen niet afgehandeld. Het zienswijzenrapport van de Gemeente dateert van 21 juli 2009. Pas op 3 november 2009 heeft de Gemeente vrijstelling verleend van het geldende bestemmingsplan. Hiervoor was een verklaring van geen bezwaar nodig van de Provincie Limburg, die op 22 september 2009 is verleend. De bouwvergunning is vervolgens op 16 november 2009 verleend. Bij brief van 17 november 2009 zijn de indieners van zienswijzen per brief op de hoogte gesteld van de beslissing; bijna 4 maanden nadat het zienswijzenrapport was afgerond.
3. Er is subsidie verkregen voor 18 woningen.
Opm. DGS: Dat moeten de 18 eenpersoonswoningen zijn.
4. Er diende met de bouw gestart te worden in 2009. De Minister schrijft zelfs letterlijk in de brief van 12 juni: "Deze eerste ronde richt zich op ondersteuning van dergelijke projecten die ook daadwerkelijk in 2009 tot de start van de bouw moeten leiden. Wanneer achteraf blijkt dat daar niet aan voldaan wordt, wordt de bijdrage teruggevorderd."
Opm. DGS: Dat verklaart waarschijnlijk de snelheid waarmee e.e.a. in november is afgehandeld en het razendsnel beginnen met de funderingen in december. Het kan bijna niet anders of de Gemeente moet hier bewust aan meegewerkt hebben. Helaas vind je daar niets van terug in de besluitenlijst van de wekelijkse B&W vergaderingen. Het lijkt op het bewust achterhouden van informatie. Voorts is de Gemeenteraad niet genformeerd over de subsidieaanvraag - dat zou netjes geweest zijn - en in het "Besluit Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening", de brief naar de indieners van zienswijzen, wordt er totaal niet naar gerefereerd. En dat terwijl het ongetwijfeld een rol heeft gespeeld in de overwegingen.
Vreemd is dat in de Besluitenlijst van de B&W vergadering van 3 november 2009 bij het agendapunt over de Olmstraat (het andere project in Echt-Susteren waar crisissubsidie voor is verleend) de regeling wl staat genoemd; maar bij het punt over Witham (in dezelfde vergadering) er niets over terug te vinden is. Lees het hier zelf.
5. Op pagina 4 van de Toelichting staat nog een andere interessante zinsnede: "Een andere voorwaarde die van belang is, is dat er bij de koopsector sprake moet zijn van projecten waarbij een afbouwgarantieregeling is getroffen."
Opm. DGS: Op 15 juli was er nog geen vergunning, maar blijkbaar wel al een afbouwgarantieregeling (d.w.z.: als de bouwer failliet gaat, worden de huizen toch afgebouwd). Men wist dus toen al dat de huizen hoe dan ook gerealiseerd zouden worden!
Conclusie: DGS is van mening dat de besluitvorming riekt naar achterkamertjespolitiek en het bewust achterhouden van relevante informatie.

Is de aanvraag / toekenning van de subsidie terecht?

In de Toelichting staat bij de uitgangspunten (pagina 3 onderaan en 4 bovenaan):
"Uitgangspunt bij deze regeling is dat de inzet van middelen aan moet sluiten bij de actuele problemen als gevolg van de economische crisis, dat wil zeggen dat de inzet gericht is op lopende projecten die ten gevolge van de crisis zijn stilgevallen of getemporiseerd en projecten die ten gevolge van de crisis niet van start zijn gegaan."
en even verderop (3e alinea pagina 4) staat te lezen:
"Voorkomen moet worden dat middelen ingezet worden bij projecten waarbij in het geheel geen of onvoldoende (structurele) vraag is."
Opm. DGS: Als n ding zeker is, dan is dat het feit dat de bouw is getemporiseerd door de behandeling van de zienswijzen (archeologisch onderzoek en nieuwe berekeningen v.w.b. aspecten van de externe veiligheid) en de late aanvraag van de verklaring van geen bezwaar bij de Provincie (22 juli 2009) n het besluit tot afgifte hiervan van de Provincie (22 september 2009). Het uitgangspunt is dus niet van toepassing op het "Hof van Witham".
Wat er wl aan de hand is, is nu juist hetgeen waarvoor de subsidieregeling niet bedoeld is: onvoldoende (structurele) vraag.
Wat is er namelijk met de 18 eengezinswoningen aan de hand: in de periode tussen de start van de verkoop (22 september 2008) en de informatiebijeenkomst in het Amrath-hotel te Born (op 21 november 2009 - binnen 5 dagen nadat de vergunning was afgegeven, en al aangekondigd voordat dit besluit genomen was; dat op zich riekt al naar 'handel met voorkennis') zijn er welgeteld 2 van de 18 huizen verkocht, en ligt er een optie op nog twee andere kavels. Medio Augustus 2010 was de situatie nog schrijnender: 1 kavel verkocht, en n kavel (met crisissubsidie) met een optie.
De verkoop vlot dus voor geen meter, ook al worden in verhouding tot het oorspronkelijke plan nu (november 2009) 6 huizen aangeboden als patiowoningen. Medio augustus werden nog slechts 4 kavels aangeboden als patiowoning.
Ook pikant is de opmerking in de Toelichting (punt 11, pagina 7) dat "Het gaat om projecten waarbij alle vergunningen al (nagenoeg) zijn afgegeven." Dat spoort natuurlijk ook niet met de feiten. Op 15 juli was er geen sprake van dat alle vergunningen al (nagenoeg) waren afgegeven.
Conclusie: DGS is van mening dat onterecht gebruik wordt gemaakt van deze regeling.

Wat gebeurt er met de subsidie?

Je zou verwachten dat een subsidie terugvloeit op een zodanige wijze dat de verkoop gestimuleerd wordt. Oftewel, uiteindelijk leidt tot een lagere verkoopprijs. Is dat ook zo?
Hieronder een overzicht van de verkoopprijs van de huizen (v.o.n.) op 22 september 2008, 21 november 2009 en 17 mei 2010:

kavelnummer prijs 22-09-2008 prijs 21-11-2009 prijs 17-05-2010 verschil (2008 vs 2010)
1 323.000 verkocht 323.000 0
2 241.000 241.000 241.000 0
3 241.000 241.000 241.000 0
4 271.000 273.000 273.000 + 2.000
5 277.000 277.000 277.000 0
6 247.000 verkocht verkocht n.v.t. (patio)
7 241.000 258.000 258.000 + 17.000 (patio)
8 247.000 247.000 247.000 0
9 241.000 241.000 241.000 0
10 241.000 252.000 252.000 + 11.000 (patio)
11 241.000 252.000 252.000 + 11.000 (patio)
12 241.000 239.000 239.000 - 2.000
13 241.000 239.000 239.000 - 2.000
14 291.000 293.000 293.000 + 2.000
15 239.000 255.000 (patio) 229.000 - 10.000
16 239.000 255.000 (patio) 229.000 - 10.000
17 247.000 247.000 237.000 (optie) - 10.000
18 261.000 261.000 251.000 - 10.000

Sinds begin 2010 (wij kwamen er op 3 februari 2010 achter) worden potentile kopers gelokt met een bonus van €10.000. Dat betekent dat de subsidie inmiddels terugvloeit naar de koper. In mei is gebleken dat deze subsidie uitsluitend bij kavel 15 t/m 18 naar de koper terugvloeit. Voor de 14 overige woningen is de subsidie blijkbaar niet toegekend aangezien de bouw hiervan niet is gestart voor 1 januari 2010.
Overigens ..... op de informatiebijeenkomst van 21 november 2009 kwam deze bonus in elk geval niet ter sprake, noch werd er in de meegenomen prospectus over de bouwplannen (met als inlegvel de laatste stand van zaken aangaande de verkoop) mee geschermd.
Toch vreemd - het lijkt op een correctieve actie van de projectontwikkelaar.
Conclusie: Inderdaad vloeit de subsidie daadwerkelijk terug naar de koper, al lijkt dat pas sinds recente datum het geval te zijn.

***********************

RECHTSPRAAK? KROMSPRAAK!

Situatie 20 december 2009: Bouwvergunning verleend! Tijdelijke voorziening bewoners afgewezen! Bezwaarprocedure loopt nog, maar de bouw mag beginnen! Toch is er strijdigheid met een bestaande inrichtingsvisie en een uitspraak van de rechter uit 2002.

Deze is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (zoeken op 'Witham'), maar ook op onze site. Lees hier de uitspraak van de rechter aangaande de voorlopige voorziening.
DGS is van mening dat de rechter te gemakkelijk en kortzichtig heeft geoordeeld aangaande punt 2.16.
Weliswaar had de onderhavige visie betrekking op de St.Janswal, maar bij de beargumentering wordt wel degelijk de gehele groene ruimte betrokken. Het bouwplan is hoe dan strijdig met deze beargumentering waarop eerdere bouw op de St. Janswal is afgewezen - ook bij de Rechtbank Maastricht; die wel oog heeft voor de inhoudelijke argumenten (op onze site hier te lezen, en op www.rechtspraak.nl - zoeken op 'Witham'). Zie hiervoor onze analyse, en met name de gemarkeerde tekst.
Hier heeft de rechter zich er met een 'Jantje van Leiden' vanaf gemaakt. Iets wat we in het verleden zelf ervaren hebben met de Neerveldsweg. Rechters beperken zich tegenwoordig tot de procedurele kant van de zaak, en gaan niet in op de inhoudelijke aspecten. En dat is jammer, want waar moet je anders nog terecht voor een inhoudelijke, onafhankelijke afweging van belangen?

En mede dat leidt tot een conclusie dat we toch een merkwaardig land geworden zijn. In plaats van de bezwaarprocedures af te wachten is de projectontwikkelaar gewoon begonnen met de bouw van de patiowoningen. Van het gehele bouwplan met de onzalige naam 'Hof van Witham' zijn van de 26 woningen waren er eind november 2009 8 van de 26 verkocht en waren er op twee huizen een optie. Er zijn er dus nog 16 te koop. Maar de projectontwikkelaar gaat IJzeren Hein-ig door met de voorbereidingen. Het risico dat ze straks de hele zaak kunnen vergeten nemen ze op de koop toe. Inmiddels snappen we waarom:
Boze tongen in het dorp beweerden al dat de projectontwikkelaar ca. 250.000 Euro aan 'crisis-subsidie' heeft opgestreken, onder voorwaarde dat met de bouw vr 31 december zou zijn begonnen. (Achteraf bleek het om 40.000 Euro te gaan - zie boven.)
Over het bovenstaande is in ieder geval niets terug te vinden in de uitspraak van de rechter.

Het zou ook werkelijk godgeklaagd zijn dat subsidie worden verleend aan projecten die nog niet definitief zijn, ook al is een bouwvergunning aangevraagd. Je kan dat overigens ook weer omdraaien: misschien is de vergunning wel pijlsnel verleend om met de bouw te beginnen om zo de subsidie te kunnen binnenslepen. Het zou de snelheid waarmee e.e.a. is gegaan wel verklaren. Wat ons betreft brengt dit de integriteit van het lokale bestuur in de gemeente Echt-Susteren (wederom) ernstig in verlegenheid. Inmiddels (januari 2010) weten we meer (zie hierboven).

Half december 2009 schoten we een paar plaatjes in zwart-wit (voor de nostalgie).


"De bekisting ligt er al."


"De natuur heeft een lijkwade getrokken over het laatste relict."

Een foto genomen op 29 september 2010 toont aan dat er verder ook geen donder meer is gedaan aan deze huizen. Een situatie die op 16 april 2011 nog niet gewijzigd was........ een veeg teken.

crisissubsidie binnen
"Even beginnen, 40.000€ binnenslepen, stoppen. Nederland anno 2010."

De lokale pers besteedde ruim aandacht aan de start van de bouw en de gang naar de rechter van omwonenden Ernes en Hermkes.

Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (12 december 2009): Bestuursrechter buigt zich over Witham.

Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (15 december 2009): Bouwactiviteiten Witham gestart.

Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (21 december 2009): Bouw Hof van Witham kan doorgaan.

Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (22 december 2009): Ingezonden stuk Evert Masthoff, voorzitter DGS.

**********


"Kon het zo maar blijven." [9 april 2007]

helaas
"Helaas....." [23 oktober 2010]


"30 april 2009: Gn vergunning, maar wel een groot reclamebord. Verwijderd op 25 mei."

De projectontwikkelaar weet blijkbaar niet dat je voor zo'n groot en lelijk bord k een vergunning nodig hebt.
Dat gaat dus zomaar niet en Stichting De Groene Sporenwolf stuurde daarom op 7 mei 2009 een brief naar het College van B&W met het verzoek om handhavend op te treden. En dat gebeurde dan ook. Op 25 mei 2009 werd het bord verwijderd en is het zicht op de groene ruimte weer onbelemmerd. Op 16 juni kregen we antwoord van de Gemeente: het bord was inderdaad illegaal geplaatst.
Lees het antwoord.
Maar men leert snel: op 26 mei kwam er al een vergunningsaanvraag om een bord te plaatsen bij de Gemeente binnen. Deze vergunning werd verleend op 1 december 2009 (na ruim een half jaar wachten!) en het bord werd wederom, maar dit keer legaal, in de Groene Ruimte geplaatst.

De achtergronden.

Stichting de Groene Sporenwolf is fel tegen de verwoesting van 'het laatste relict' van Nieuwstadts middeleeuwse cultuurgeschiedenis.
Inmiddels hebben we er twee maal over gecorrespondeerd met de Gemeente. Duidelijke vragen, maar vage antwoorden.
Wat zou er achter steken?

Brief van De Groene Sporenwolf aan BenW naar aanleiding van bouwplannen bij Huize Witham, en de antwoorden waar wij het mee moeten doen, oftewel om de hete brei heen draaien.....(pdf-file)
 
Onze tweede briefwisseling met de Gemeente Echt-Susteren. (pdf-file)

 "Zsterse kal" door Lowieke.

Op 9 februari 2009 werd begonnen met een archeologisch onderzoek ter plekke. Hieronder enige overzichtfoto's.


Op deze dag werden aangetroffen: een gracht, ronde verkleuringen waarvan mogelijk enkele van paalgaten, enkele smalle greppels met (laat)Brunssum-Schinvelds aardewerk en mogelijk resten van een wandje.
De werkzaamheden namen ongeveer een week in beslag. De resultaten waren dusdanig dat in november 2009 aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden. In maart 2010 volgde nog een onderzoek.
De resultaten bleken toch nog enige verrassingen te bevatten. Helaas zijn de onderzoeksrapporten niet in ons bezit.

Hierover berichtten de Limburgse kranten.
Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (13 november 2009): Wroeten in Weide Witham.

Een laatste aanvullend onderzoek zal in maart 2010 plaatsvinden.


(laat)Brunssum-Schinvelds aardewerk

Bekijk onze YouTube-film, gecreerd door Corn, geschoten tijdens de "1 april 2008"-grap, waarmee op ludieke wijze aandacht vroegen voor het unieke karakter van het gebied: 

 

DGS Bestuursleden Roel Verstaen en Henk Bril hebben een boekje uitgegeven waarin de 'open ruimte' in een historische context wordt geplaatst. Het maakt duidelijk wat voor uniek stukje Nederland hier verloren dreigt te gaan!

Koop 'het laatste relict' en laat u overtuigen.
De eerste twee drukken zijn uitverkocht, de derde druk is nog verkrijgbaar bij Wervin.
Reserveer nu een exemplaar voor €17,50 (+ verzendkosten).
Nieuwsgierig? Bekijk hier een aantal voorbeeldpagina's van 'het laatste relict'.

Bij de boekpresentatie vertolkte onze huistroubadour Mart Moors een nieuwe versie van het lied 'De Nuujsjtadt'.
De tekst is hier te lezen (in het 'Plat' n in het Nederlands).

In de carnavalsoptocht van 23 februari 2009 speelde 'het laatste relict' een ludieke bijrol. Frenske Foetelaers alias Harrie Urlings nam het boekje op de carnavaleske hak: "Deil 2 is oet! 't ltste Delict - de spiesmeule drjt...". Hij won er de eerste prijs mee in de categorie "Einzelgnger". Namens beide auteurs proficiat aan Frenske, en wat hebben we er om kunnen lachen!

Tijdens de optocht las Frenske voor uit het nieuwe boekje:

Dit sjteit op bladzijde 7 van "Het letste delict":

Dao koom ein bske mit aanhenger de Elsenewal opgereje.
Oppe deur sting: Aannemer Bouwcon, Zuuzaote. De bs zoot vol mit
boewvakkers en de aanhenger sjting vol boewbetuug.
't Bske sjtopde en de chaufeur vroog aan twee toevallig passerende wanjeleire:
"Lik hie de hoeswei van Huize Witham?"
Eine wanjeleir zag toen:
"Welja, u bent hier op de sjuuste plaats, meneer".
Woo op den andere wanjeleir tge de eerste zag:
"Roel, dit lijkt mij helemaal niet pluis!"
Roel antwoordt: "Da's sjuust, Henk! Amai heren, welk initiatief zijt gij
voornemens te ontplooien?"
De boewvakkers waore al oetgesjtap, laaide 't getuug oet en begoste al te mte,
te grave en te bttele.
"Eind van de waek mot de fundering d'rin!" reep de chaufeur.
"Godsamme........", zag wanjeleir Henk, terwiel Roel de monjd aope veel.
Ze stinge allebei verpopzak te kieke..........
Oeteindelijk reep Roel: "Ge zoudt u diep moeten schamen! Dit is schennis van
onze historische erfenis!"
"Kom", zeit wanjeleir Henk, "we moeten dit direkt melden bij de Heemkunde,
de Sjpaorewouve en Groen Links!"
"Ja Henk, met heel het dorp gaan we dit crimineel initiatief diepgrondig
saboteren", zag Roel teruk.
Woo op de twee wanjeleire gauw "t trp in rende om versjerking te haole.

Wie "t wier geit, ken geer leize,
es ich 't book vrdig hb.

   Frenske Foetelaers


 

Er werd (gelukkig) ook nog serieuze aandacht besteed aan het boekje.
Lees het artikel in Dagblad de Limburger over 'het laatste relict'. (Dinsdag 2 december 2008, editie Sittard-Geleen resp. vrijdag
5 december 2008, editie Roermond-Weert): Hoofdartikel / kader.

Hieronder het interview met Roel Verstaen in 'de Trompetter' van 3 december 2008. Het artikel noemt een verkeerde prijs: het boekje kost €17,50. Indien het verstuurd moet worden binnen Nederland kost het boekje €20.

Op 14 januari 2009 besteedde 'de Trompetter' wederom aandacht aan Huize Witham en de groene ruimte. De krant spreekt in het artikel over 'onzalige plannen'.

Ook in 2008 werd al aandacht besteed aan de nieuwe bouwplannen en het verzet daartegen.

Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (29 september 2008): Weerstand tegen huizen bij Witham.

Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (15 februari 2008): Nieuwstadt vreest bebouwing weide Huize Witham.

Het heeft allemaal niet mogen baten.