SPOORAANSLUITING


Stichting De Groene Sporenwolf is duidelijk: géén nieuwe spooraansluiting tussen Nieuwstadt en Susteren.


download onze A4-affiche: kleur / zwart-wit

13 september 2014: Topman Govaerts van VDL NedCar wil snel de aanleg van een spoorlijn om de autofabriek rechtstreeks aan te sluiten op het spoorwegnet.
En weer verstreek er bijna een jaar, maar een paar dagen voor Prinsjesdag kwam VDL NedCar in Den Haag (op de Limburgse ambassade!) zélf met de wens van een spooraansluiting. Geld voor nieuw spoor is schaars - heel schaars, maar VDL kan in Den Haag heel wat potjes breken. Laten we hopen dat de belangengroeperingen als Stichting De Groene Sporenwolf en het Groene Taille Comité betrokken worden bij de plannen. Op windmolens, dampende diesellocomotieven en spoorwegovergangen die minuten lang dicht blijven zitten we niet te wachten.

De krant pikte het nieuwtje (eigenlijk een stokoud nieuwtje) snel op (link 1, link 2), wij reageerder met een persbericht (link), dat door de krant werd opgepikt (link). De krant wijst er trouwens ook op dat de gemeenteraad van Echt-Susteren al in 2011 een unaniem een motie heeft aangenomen waarin ze aangeeft op geen enkele wijze te zullen meewerken aan een nieuw aan te leggen spoor (link). Nu wordt onder druk alles vloeibaar, dus we wachten maar af. Het zou de overheid sieren om ook belangengroeperingen als Het Groene Taille Comité en Stichting De Groene Sporenwolf aan tafel uit te nodigen. 

Omdat het spoorlijntje inmiddels al zo vaak de kop heeft opgestoken, zijn we van plan deze de 'Heintje Davidslijn' te gaan noemen.

10 oktober 2013: Buck Consultants gaat in opdracht van Sittard-Geleen een studie uitvoeren.
De dreiging is nog steeds aanwezig dat er tussen Nieuwstadt en Susteren een nieuwe spoorlijn wordt aangelegd om VDL-Nedcar via het spoor te kunnen ontsluiten. Dus behalve windmolens ook dampende diesellocomotieven in de groene taille.
Dit schrijft de Gemeente Sittard-Geleen op haar website:

Onderzoek naar ontsluiting terrein VDL Nedcar en Holtum-Noord per spoor

Persbericht | Sittard-Geleen 8 oktober 2013 – Sittard-Geleen gaat een ontwikkelingsvisie opstellen voor het Nedcar-terrein en de omgeving. Hierbij wordt met name gekeken naar de ontsluiting van het gebied per spoor en de leefbaarheid in de kernen.

,,Ontegenzeggelijk zijn VDL Nedcar en Holtum-Noord van groot belang voor de economische ontwikkeling van de regio,” aldus wethouder Pieter Meekels (economie). ,,Daarbij neemt de aan- en afvoer van goederen per spoor een belangrijke rol in. We gaan de komende tijd bekijken hoe die spoorverbinding het best kan worden aangelegd. Tegelijkertijd hebben we oog voor de leefbaarheid van de 10.000 gezinnen in de dorpen en kernen rondom de noordelijke bedrijventerreinen in de gemeente en langs de bestaande spoorlijn hier naartoe.”

Volgens Pieter Meekels is de aan- en afvoer van goederen over het bestaande spoor tussen Sittard en Born/Holtum-Noord de minst wenselijke variant. Enerzijds beďnvloedt dit de leefbaarheid in de kernen langs deze spoorlijn onevenredig, anderzijds zijn de extra kosten voor vervoer en het risico op schade voor de autofabrikant onwenselijk. Daarom heeft een directe spoorontsluiting op het Nedcar-terrein de voorkeur.

De komende tijd wordt onderzocht hoe die directe aansluiting, met eventueel een verbinding naar Holtum-Noord, kan worden gerealiseerd. Daarbij moet duidelijk worden hoeveel goederen (inclusief auto’s) vervoerd kunnen worden over de lijn, waar de laad- en losfaciliteiten kunnen worden aangelegd en waar de spoorlijn kan aansluiten op het bestaande spoor van Eindhoven naar Sittard. Ook wordt dan duidelijk of een verbinding tussen Nedcar en Holtum-Noord gecombineerd kan worden met de werkzaamheden voor de verbreding van de A2.

 Om de ontwikkelvisie vorm te kunnen geven zijn onder meer gesprekken noodzakelijk met het Rijk, de Provincie, Pro Rail en de gemeente Echt-Susteren.

 De ontwikkelingsvisie wordt opgesteld door Buck Consultants en moet in de eerste helft van 2014 klaar zijn. Hiermee is een bedrag van zo’n 125.000 euro gemoeid.

Wat ons betreft kunnen ze dat geld beter aan de voedselbank geven. Maar ja, het is weer verkiezingstijd dus zijn er weer heel wat zieltjes (terug) te winnen. Ook in Echt-Susteren overigens......

Echt-Susteren heeft middels een brief in December 2011 al te kennen gegeven tegen aanleg van een nieuwe spoorlijn over haar grondgebied te zijn, maar zoals een inwoner van Nieuwstadt opmerkte: een grenscorrectie is al eerder vertoond, dus we moeten alert blijven.

DGS heeft alvast een persbericht opgesteld, wat hier te lezen is.
I n de Gemeenteraad heeft de fractie M&M meteen art. 37 vragen gesteld. Deze zijn hier te lezen.
Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad besteedde op 12 oktober 2013 aandacht aan de zaak, niet voor het laatst schatten we in.

Een kleine twee weken later haakte de vaste columnist Lowieke van de weekbladen De Trompetter/Maas en Mijn en EchtNieuws in op de nieuwste ontwikkelingen.
Zijn pennevrucht is hier te lezen.
 

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

*******

no way
en dit is hem dan: de nieuwe spoorontsluiting (de 2011 variant)!

28 Januari 2012: Groene Sporenwolf verkent spoorlijntracé.
Bestuursleden van Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) uit Nieuwstadt hebben op zaterdag 28 januari het tracé verkent waar ooit een vermaledijde goederenspoorlijn vanuit Holtum-Noord richting de bestaande spoorlijn Sittard-Roermond moet gaan lopen. Als het aan de gemeente Sittard-Geleen ligt zal deze spoorlijn uiterlijk 2016 in gebruik worden genomen. De onverhoopte aanleg van deze spoorlijn betekent voor de inwoners van Susteren en vooral die van Nieuwstadt extra en onaanvaardbare overlast. Stichting DGS is faliekant tegen de aanleg van deze goederenspoorlijn en heeft aangekondigd er dwars voor te gaan liggen. Inmiddels heeft ook het college van Echt-Susteren aan buurgemeente Sittard-Geleen laten weten geen medewerking te zullen verlenen aan de aanleg van de nieuwe spoorlijn over haar grondgebied. De reactie vanuit Echt-Susteren was het rechtstreeks gevolg van het unaniem door de gemeenteraad aannemen van een motie van GroenLinks en Lijst Masthoff. In die motie werd het college gevraagd stelling te nemen tegen de aanleg van de omstreden goederenspoorlijn en dat schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeente Sittard-Geleen.

     bestuur bekijkt locatie spoorlijn    en die zou hier moeten komen 

Wie dacht dat de leefbaarheid van Nieuwstadt niet verder kan worden aangetast komt bedrogen uit. Een tijd geleden werden de regiovisie "Westelijke Mijnstreek" en de ontwikkelingsvisie "A2 zone Maasbracht-Beek" gepubliceerd. Het blijken visies te zijn die haaks staan op de regiovisie "Midden-Limburg". Daar waar Limburg op zijn smalst is blijkt nauwelijks plaats voor een groene ontwikkeling te zijn (zoals de gemeente Echt-Susteren haar inwoners voorspiegelt in de regiovisie "Midden-Limburg"), maar wel voor een heuse goederenspoorlijn die Holtum-Noord moet aansluiten op de spoorlijn Sittard-Roermond het zogenaamde Ongehinderd Logistiek Systeem). De gemeente Sittard-Geleen is lachende derde, want die komt op deze manier af van het door hen verfoeide spoorlijntje Sittard-Born, dat dwars door de kernen Limbricht en Born loopt. Politiek Echt-Susteren is in eerste instantie compleet buitenspel gezet en de leefbaarheid van Nieuwstadt (en Susteren) wordt niet op de agenda geplaatst. Als het dus echt tegenzit wordt Nieuwstadt wederom het schrobputje van de Westelijke Mijnstreek. Stichting DGS zal wederom de barricaden op moeten en dat zal ze beslist ook doen. We zitten aan het begin van de besluitvorming en dat geeft nog alle gelegenheid om het verzet te organiseren. Het belangrijkste argument van Stichting De Groene Sporenwolf is dat voor de burgers van Susteren en Nieuwstadt het aanleggen van een nieuwe spoorlijn (om het even waar die loopt) een aanslag is op de leefbaarheid van beide kernen vanwege het doorkruisen van de ecologische hoofdstructuur, horizonvervuiling, het inperken van recreatiemogelijkheden in de 'groene taille', luchtkwaliteit en geluid- en lichtoverlast. Nederland is letterlijk op zijn smalst in de ‘groene taille’ en laat dat nou net ter hoogte van Nieuwstadt zijn. Het is gewoon onacceptabel dat op dat smalle strookje Nederland nog nieuwe infrastructurele voorzieningen worden aangelegd.

December 2011/Januari 2012: Echt-Susteren laat Sittard-Geleen weten op geen enkele wijze te zullen meewerken aan een nieuwe spoorlijn.
Sittard-Geleen zet vol in op de spoorlijn en wil voor 10% in de kosten bijdragen. Waar die overige 90% vandaan moet komen is niet duidelijk, maar dat het Rijk gul de beurs zal trekken is nagenoeg uitgesloten, al moet je met de huidige precaire situatie rond NedCar rekening houden met verrassingen. Aan de andere kant, als het Yardspoor de redding voor NedCar had moeten betekenen (wij hebben dat altijd bestreden), had het ding er al gelegen.
Wat Sittard-Geleen siert is de open wijze van communiceren, de quick scan studie naar het Onafhankelijk Logistiek Systeem, een aantal jaren geleden uitgevoerd door Movares, hebben ze openbaar gemaakt - het is een concept wat impliceert dat het nooit tot een definitieve versie is gekomen.
Wij hebben het rapport hier om te downloaden. Een bericht uit de krant (lees het laatste stuk van het artikel) hebben we hier.
Belangrijk zijn de varianten 0 en 1 aangezien B&W van Sittard-Geleen op 28 november 2011 het volgende hebben besloten:
"Het college besluit om een voorkeursvariant, zijnde alternatief O in combinatie met alternatief 1 nader op haalbaarheid te laten uitwerken".
De kosten hiervan worden geraamd op 42,4 + 11,9 = 54,3 miljoen Euro. Als je beseft dat hier een onzekerheid in zit van 40% (dat staat op pagina 14 - pag 15 van de pdf), dan praat je over een bedrag van, als het tegenzit - en dat zit het met spoorprojecten al snel, €75.000.000.
Echt-Susteren heeft inmiddels aan Sittard-Geleen een kort, maar duidelijk briefje gestuurd, na een unaniem aangenomen motie ingediend door DGS-bestuursleden Evert Masthoff en Jos Meeuws. De krant wijdde er een bericht aan. Ook de jongerenafdeling van het CDA is duidelijk tegen de aanleg van een nieuwe spoorlijn, zo blijkt uit dit bericht. Dat geeft wel aan dat er breed verzet is binnen Echt-Susteren.
Op 13 maart vindt er overleg plaats tussen Echt-Susteren en Sittard-Geleen over de brief die Echt-Susteren gestuurd heeft.
Dat overleg is nodig, want om de spoorlijn aan te leggen zal hij een stukje over het grondgebied van Echt-Susteren lopen, zoals uit onderstaand plaatje blijkt.

grenscorrectie

September 2011: Uit onderzoek blijkt het alternatieve plan van de Stadspartij Sittard-Geleen te veel geld te kosten.
Uit een rapport van de firma Movares zou blijken dat het alternatieve plan van de Stadspartij de belastingbetaler het lieve sommetje van tussen de 300 en 600 miljoen Euro gaat kosten, zo lezen we in de krant. Exit plannetje zou je zeggen. Maar de Stadspartij geeft niet op en gaat kijken of het goedkoper kan. We wachten de berichtgeving maar af na de commissievergadering op 15 september 2011.

Augustus/September 2010: Stadspartij Sittard-Geleen presenteert nieuw alternatief.
Aansluiting nu ten Noorden van Nieuwstadt, maar pal ten zuiden van Susteren.
De Stadspartij Sittard-Geleen heeft hun eerdere plannetje opgepoetst en komt nu met een aantakking noordelijker dan het oorspronkelijke plan van begin 2010, maar nu wél pal ten zuiden van Susteren. Bekijk hier de tekening.
Lees hier het artikel in de Limburgse kranten van 16 augustus 2010.
Het moge duidelijk zijn dat het standpunt van Stichting De Groene Sporenwolf niet wijzigt door deze 'handreiking':
we waren tegen, we zijn tegen en we blijven tegen. Lees hier ons persbericht van 19 augustus 2010.

Het argument dat er zonder de nieuwe spoorlijn méér treinen met gevaarlijke stoffen door Nieuwstadt gaan rijden vinden wij niet valide. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden en wordt binnen de maatschappelijk verantwoorde normen aangaande risico's afgewikkeld, zo hebben wij vernomen als reactie op de zienswijze ingediend bij de nieuwbouwplannen bij Witham. Zolang dat het geval blijft en toename van het vervoer niet tot overschrijding zorgt van geluids- en luchtkwaliteitsnormen zijn er op basis van de statuten van de Stichting geen redenen om e.e.a. aan de kaak te stellen. We ageren immers ook niet tegen de aanwezigheid van buisleidingen en een LPG-tankstation.

Op 29 augustus 2010 besteedde het Zondagsnieuws aandacht aan de nieuwe goederenspoorlijn, lees het hier.
Een week later, 5 september, diende de Stadspartij ons van repliek - dat artikel is hier te lezen.
Als de heren van de Stadspartij zich de moeite hadden genomen even deze webpagina te lezen, had men zich de moeite van een artikel kunnen sparen.

Overigens neemt Stichting De Groene Sporenwolf geen standpunt in over het doortrekken van een eventuele nieuwe spoorlijn tot boven Echt. Wij zijn primair een actiegroep die zich inzet zodra de leefbaarheid van Nieuwstadt in het gedrang komt; zolang dat niet het geval is, zijn wij in principe geen partij.

Het Graetheide Comité gaf in hun nieuwsbrief van september 2010 de volgende reactie:
Spoorlijn langs A2
Uit de krant vernamen we dat de Stadspartij Sittard-Geleen een spoorlijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf Echt langs de A2 naar DSM wil aanleggen. Het plan is natuurlijk goed voor de stadscentra van Sittard en Geleen, maar zal tot extra overlast in b.v. Guttecoven en Urmond leiden. Dit plan zal waarschijnlijk een zachte dood sterven omdat het onbetaalbaar is. We zullen er dan ook niet op reageren. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten andere oplossingen gezocht worden. Stoffen als ammoniak moeten verwerkt worden waar ze gemaakt worden en niet eerst door heel Nederland gesjouwd worden.

Gemeente Echt-Susteren neemt stelling tegen goederenspoorlijn; maar doet dat wel erg passief.
Pas na vragen van GroenLinks wordt actie genomen.
Gealarmeerd door Stichting De Groene Sporenwolf werd door de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de goederenaansluiting bij Nieuwstadt.
Eind juli 2010 kwamen de antwoorden van de Gemeente binnen.
En dat leidde tot een publicatie in de Limburgse kranten op 9 augustus 2010.
Uit de antwoorden van het College B&W blijkt dat Echt-Susteren op geen enkele wijze medewerking zal verlenen aan deze ontwikkeling. Dat is gunstig en we juichen dit ook van harte toe.
Maar aangezien het voornemen nog in de ideeënfase zit is het standpunt van de gemeente Echt-Susteren nog niet medegedeeld aan de gemeente Sittard-Geleen.
Dat vinden wij een te passieve opstelling en wel om de volgende redenen:
1. Echt-Susteren heeft zich aangesloten bij de regiovisie Midden Limburg, én niet bij de regiovisie Sittard-Geleen. Hierdoor kan op geen enkele wijze op formele basis medesturing aan het proces worden gegeven, en is men overgeleverd aan de openheid en transparantie van de actoren bij de Regiovisie Westelijke Mijnstreek.
2. Mede gezien het voorgaande dient de Gemeente juist wel actief bezwaar aan te tekenen. Komt het project in een fase waarin bezwaren alleen nog maar op strikt juridische gronden mogelijk zijn, dan zal immers blijken dat Echt-Susteren juridisch een moeilijk verhaal heeft. Het is namelijk de Gemeente zélf geweest die de deur naar participatie bij de regiovisie Westelijke Mijnstreek heeft dichtgeslagen.
Gelukkig heeft het College n.a.v. de vragen van GroenLinks aangegeven hun standpunt neer te leggen bij het bestuur van de regio Westelijke Mijnstreek.

Juni 2010: Website Regiovisie Westelijke Mijnstreek.
Lees en huiver hoe naar schatting 50 miljoen Euro gemeenschapsgeld ten dele wordt besteed aan een spooraansluiting bij Nieuwstadt: klik hier.

Februari 2010: Het 'huis aan huis' blad Born Aktueel besteedt aandacht aan het nieuwe lijntje.
In 'Born Aktueel', dat ook in Nieuwstadt huis-aan-huis wordt bezorgd, worden de lokale inwoners al blij gemaakt met de uitruil in leefbaarheid Limbricht/Born <--> Susteren/Nieuwstadt.
Artikel 1 uit Born Aktueel, 6 februari 2010.
Artikel 2 uit Born Aktueel, 6 februari 2010.
We hebben er via de mail op gereageerd, maar dat werd natuurlijk niet geplaatst! Daarom hier in elk geval ons mailbericht:

In een artikel in Born Aktueel van 6 februari 2010 heeft u het over de spoorlijn Born-Sittard.
U weet ook dat deze spoorlijn heel wat emoties losmaakt. Om te voorkomen dat de discussie op emotionele gronden wordt gevoerd willen wij vragen onderstaande informatie in uw blad te plaatsen ten einde niet alleen verwarring, maar een ongenuanceerd en verkeerd beeld uit de weg te ruimen. Er is immers heel wat onduidelijkheid en daardoor verwarring zeker wat de term 'basisspoornet' inhoudt en ook wat het vervoer over het lijntje Sittard-Born voorstelt.
De feiten:
1. bedoeld wordt 'Basisnet Spoor' ipv 'Basisspoornet'.
2. in het concept 'Basisnet Spoor' dat in de loop van februari naar de Tweede Kamer wordt gestuurd wordt onderscheid gemaakt tussen spoorlijnen waar significant vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verwacht (de zgn. 'zwarte lijnen') en spoorlijnen waar beperkt vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verwacht (de zgn. 'grijze lijnen'). Born-Sittard is een 'grijze lijn', dat betekent dat er bepetrkt vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is en dat er voor wat betreft ruimtelijke ordening geen rekening behoeft te worden gehouden met dit vervoer gevaarlijke stoffen, terwijl dat op de 'zwarte lijnen' wel het geval is.
3. het 'Basisnet Spoor' stelt eerst dan voorwaarden en beperkingen aan het vervoer indien daar uit oogpunt van risicoberekeningen reden toe is. Dat is bij 'grijze lijnen' nooit het geval, en bij 'zwarte lijnen' bij grote hoeveelheden vervoer én bebouwing in de nabijheid van deze transportassen, waarbij tevens ook beperkingen aan de kant van ruimtelijke ordening zijn te verwachten.
4. opname van de lijn als 'zwarte lijn' zou impliceren: significant vervoer van gevaarlijke stoffen én rekening houden met dit vervoer bij bouwplannen. Promotie tot 'zwarte lijn' is dus niet aan te raden.
5. de marktverwachtingen 2020 van ProRail uit 2007 prognotiseren géén vervoer van gevaarlijke stoffen op het lijntje Sittard-Born die onder het Basisnet vallen. Dat komt overeen met de vervoersrealisatie van de afgelopen jaren. De Gemeente kan de kentallen opvragen bij ProRail.
6. de Gemeente gaat er in haar brief aan de Minister van verkeer en Waterstaat van uit dat Sittard-Born een zgn. stamlijn is. Dat is niet juist. Dit lijntje maakt gewoon deel uit van het hoofdspoorwegennet.
7. de geplande spoorlijn Nieuwstadt-Holtum-Noord wordt bejubeld als 'een veel betere oplossing' voor de lijn Sittard-Born. Misschien dat de bewoners van Born, Buchten en Limbricht er zo over denken, maar de inwoners van Nieuwstadt en Susteren zullen het 'een veel slechtere oplossing' vinden. En dan hebben we het niet alleen over ónze leefomgeving, maar ook over de rentabiliteit van een dergelijke spoorlijn die vele tientallen miljoenen Euro's zal gaan kosten; geld dat door de Nederlandse belastingbetaler zal moeten worden opgehoest.

Namens het bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf, Nieuwstadt.
Roel Verstaen.

De Stadspartij Sittard-Geleen-Born (SSGB) komt op hun site met een lumineus idee, waarbij een alternatief tracé wordt getoond (op onderstaande foto het groene lijntje) met een aansluiting bij Nieuwstadt. ; Volgens deze lokale partij overal 500 meter van woningen! Van woningen van de gemeente Sittard-Geleen misschien.....


bron: website Stadspartij Sittard-Geleen-Born

Op steeds meer plaatsen duikt de nieuwe spoorlijn als een duveltje uit een doosje op. Burgemeester en Wethouders maken er al melding van in een brief gedateerd 16 december 2009 aan Verkeerminister Eurlings. In een artikel in Dagblad De Limburger van 23 januari wordt hier verder op ingegaan.
Lees hier de relevante passages.
Wat Sittard-Geleen doet is voorsorteren op het plan om de spoorlijn te laten vervangen door de spoorlijn die Holtum met Nedcar verbindt en vervolgens bij Nieuwstadt aantakt op de lijn Sittard-Roermond. Ongetwijfeld heel leuk voor de inwoners van Limbricht en Born, maar een gruwel voor de inwoners van Nieuwstadt.
Maar ja, die horen dan ook niet bij Sittard-Geleen, maar bij Echt-Susteren.
Echt-Susteren laat het allemaal maar gewoon gebeuren, en sluit zich vrolijk aan bij de Regiovisie Midden-Limburg in plaats van bij de maatschappelijk veel relevantere regiovisie Westelijke Mijnstreek. Dom, dom, dom.
In een ingezonden stuk in Dagblad De Limburger van 29 januari 2010 ventileerde DGS-bestuurslid Roel Verstaen onze mening.

Augustus 2009 - vakantieperiode!: Gemeente Sittard-Geleen geeft toe: er zit een nieuwe goederenspoorlijn in het vat!

Luister naar wethouder Pieter Meekels op zaterdag 22 augustus op L1 (wma-fragment).
Lees hier het artikel van dinsdag 25 augustus 2009 in de Limburgse kranten.

Reden voor fracties in de gemeenteraad van Echt-Susteren om vragen te stellen. Met sussende antwoorden tot gevolg.
Lees hier de brief d.d. 26 augustus 2009 van DES (Democraten Echt-Susteren) en het antwoord van de Gemeente.
Ook het CDA (blijkens het antwoord aan DES, de tekst hebben we helaas niet) had vragen gesteld.

Een peiling op de site van Dagblad De Limburger gaf begin september al aan dat het spoorlijntje op weinig steun kan rekenen: 62,4% was geen voorstander.

2009: de aap komt uit de mouw en blijkt geen normale gorilla te zijn maar King Kong.
LEES ONS PERSBERICHT d.d. 9 FEBRUARI 2009. Klik hier.


Soms komen je ergste nachtmerries uit. Wie dacht dat de leefbaarheid van Nieuwstadt niet verder kan worden aangetast komt bedrogen uit. Begin februari werden de regiovisie "Westelijke Mijnstreek" en de ontwikkelingvisie "A2 zone Maasbracht-Beek" gepubliceerd. Het blijken visies te zijn die haaks staan op de regiovisie "Midden-Limburg". Daar waar Limburg op zijn smalst is blijkt nauwelijks plaats voor een groene ontwikkeling te zijn (zoals de gemeente Echt-Susteren haar inwoners voorspiegelt in de regiovisie "Midden-Limburg"), maar wel voor een heuse spoorlijn die Holtum-Noord en NedCar moet aansluiten op de spoorlijn Sittard-Roermond. De gemeente Sittard-Geleen is lachende derde, want deze komen op deze manier af van het door hen verfoeide spoorlijntje Sittard-Born, dat dwars door de plaatsen Limbricht en Born loopt. Nieuwstadts waakhond in Maastricht, CDA gedeputeerde Herman Vrehen, verantwoordelijk voor economie, heeft dit allemaal laten gebeuren en zijn dorpsgenoten en politieke vrienden en vijanden letterlijk "buiten de discussie" gehouden. Met andere woorden: politiek Echt-Susteren is compleet buitenspel gezet en de enige inbreng die we tot nu toe in het spel hebben gezien bestaat uit een paar ambtelijke e-mails. E-mails waarin de leefbaarheid van Nieuwstadt niet op de agenda wordt geplaatst. Politiek Echt-Susteren heeft het momenteel te druk met de "Sinterklaas-affaire" en zo komt Nieuwstadt als we niet oppassen helemaal onder de kar.
Als het dus echt tegenzit wordt Nieuwstadt het schrobputje van de Westelijke Mijnstreek. Stichting de Groene Sporenwolf zal wederom de barricaden op moeten en dat zullen we beslist ook doen. We zitten nog helemaal aan het begin van de besluitvorming en dat geeft ons nog alle gelegenheid om het verzet te organiseren.

Hieronder onze bloemlezing uit de op tafel liggende visie. Meer informatie is te vinden op de site van de regiovisie.

Bovenstaand plaatje zegt meer dan duizend woorden: Limburg op zijn smalst, maar een spoorlijn kan er ook nog wel bij. Het rapport heeft als titel "Ruimte voor nieuwe generaties", maar dat geldt dan in elk geval niet voor de inwoners van Nieuwstadt.

En zo denkt Sittard-Geleen over de rug van de inwoners van Nieuwstadt het interne probleem van het spoorlijntje Sittard-Born te beëindigen. Uit het plaatje blijkt dat er boven Nieuwstadt een volwaardige spooraansluiting komt: treinen zullen zowel in Noordelijke als in Zuidelijke richting kunnen vertrekken en aankomen.

Wij hebben al even gelezen in de ontwikkelingvisies en de belangrijkste zaken voor Nieuwstadt er uit gehaald. Positief is in elk geval dat er geen windmolens bij NedCar zullen komen. Maar daar houdt het positieve nieuws dan ook verder wel mee op. Lees hier!

Wilt u de inbreng van het ambtelijk apparaat van Echt-Susteren over deze plannen? Klik hier.
U zult zien dat de Gemeenteraad volledig buiten deze zaak ik gehouden en dat onze wakkere ambtenaren al op 15 februari 2008 een reactie hebben gegeven.

Er moet nog veel ontwikkeld worden, zo stelt in de regiovisie dat er een integrale gebiedsontwikkeling NedCar en omgeving gaat komen (ontwikkelopdracht 3).
Voor de aankondiging en nader omschrijving van deze ontwikkelopdracht: klik hier.

In de businesscases wordt ook melding gemaakt van de aansluiting van het Industriepark Noord van Sittard op de N297: de zogenaamde "vierpuntsontsluiting".
Hieruit blijkt ook dat er €9 miljoen nodig is voor de beken rond Nieuwstadt, dat de vierpuntsaansluiting €12 miljoen gaat kosten en de nieuwe spoorlijn €12 - 53 miljoen (afhankelijk van het gekozen alternatief). Totaal dus €33-65 miljoen Euro. Lees hier!

Voor wie geďnteresseerd is in de Regiovisie Midden-Limburg, om te kijken of er nog verband met de regiovisie A2 / Westelijke Mijnstreek wordt gelegd. Helaas pindakaas. Beide visies sluiten in het geheel niet op elkaar aan. Één ding is heel duidelijk: (het onderste stuk van) de groene taille komt hier niet aan de orde; laat staan dat de link naar de regiovisie A2 / Westelijke Mijnstreek wordt gelegd. De ene hand weet niet wat de ander doet (of wil het niet weten). Wederom een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur én verkwisting van belastinggeld. Voor wie de regiovisie Midden-Limburg eens wil bekijken om het zelf te kunnen constateren: klik hier.

In dit kader citeren we graag uit de aanbevelingen uit de
RAPPORTAGE INTERNE OORZAAKANALYSE M.B.T. DE ROL VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE BIJ DE BESLUITVORMING EN BESTEDING VAN DE ESSENTGELDEN 2007, beter bekend als de "Sinterklaas-affaire":
Op basis van de conclusies uit dit onderzoek, acht ik (Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur drs. G.W.T. van Balkom) het noodzakelijk om te komen tot een integrale verbeteraanpak voor de totale gemeentelijke organisatie. De urgentie hiervan wordt nog verder versterkt door ervaringen uit andere recente voorvallen, die een onvoldoende werking van de gemeentelijke organisatie op operationeel en tactisch niveau hebben aangetoond. Ook op strategisch niveau heeft de organisatie grote moeite om haar rol waar te maken. Denk hierbij aan de visietrajecten binnen onze eigen gemeente en in de regio’s Midden-Limburg en Westelijke Mijnstreek.
Klik hier voor de betreffende passage uit het rapport.

2006: Behandeling bestemmingsplan spooraansluiting Yard voorlopig uitgesteld

De in februari van 2006 in gang gezette bestemmingsplanprocedure om de spooraansluiting van de Yard gelegen naast het NedCar terrein ruimtelijk te regelen wordt voorlopig aangehouden. Dat hebben het Ministerie van Economische Zaken, LIOF, de gemeente Echt-Susteren, de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie in gezamenlijk overleg afgesproken. Daarmee komt ook het af te sluiten convenant, waarin gevraagde zekerheden van omwonenden zouden worden vastgelegd, te vervallen. Bovenstaande partijen zijn van mening dat deze beter gewaarborgd worden in een af te sluiten overeenkomst met de beoogde exploitant. Die overeenkomst kan pas worden afgesloten zodra duidelijk is wanneer de beoogd exploitant auto’s van Nedcar gaat stallen en distribueren.

Het bestemmingsplan zou op respectievelijk 14 en 15 december 2006 aan de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Echt-Susteren voor vaststelling worden voorgelegd. De bestemmings-planprocedure is gestart op verzoek van de beoogde exploitant van de Yard, de firma Broekman. Deze wil de Yard ontwikkelen onder de voorwaarden dat zij auto’s van NedCar kunnen stallen en distribueren en de Yard wordt ontsloten via het spoor. Dat laatste dienden de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen via het bestemmingsplan mogelijk te maken. Gezamenlijke partijen stellen nu dat, zodra de exploitant meer duidelijkheid kan geven over zijn contract met Nedcar, er een overeenkomst kan worden gesloten. Het bestemmingsplan zal dan voor vaststelling aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Het uitstel van de bestemmingsplanprocedure betekent niet het einde van de spooraansluiting. Integendeel, alle partijen stellen uitdrukkelijk dat zij zich gezamenlijk maximaal blijven inzetten om de automotive-sector/NedCar in de regio te verankeren om zo de werkgelegenheid te behouden.

Los van de bestemmingsplanprocedure worden de toezeggingen over het treffen van geluidbeperkende maatregelen aan de spoorbrug tussen Sittard en Nieuwstadt uitgevoerd. Dat geldt ook voor het aan te leggen groengebied rondom de toekomstige Yard en spooraansluiting.