ZENDMAST

Onrust in Nieuwstadt over nieuwe locatie basischool en kinderopvang.

Deze pagina moet chronologisch gelezen worden - nieuwe berichten staan bovenaan.

De infoavond van de Gemeente op 14 augustus - matig bezocht, want er was buiten onze site nauwelijks aandacht voor geweest - bracht aan het licht dat metingen hadden uitgewezen dat de stralingsdosis vťr onder de norm lagen. We hadden ook niet anders verwacht. De ongerustheid van de ouders zit hem veel meer in de onzekere factoren: lange termijn effecten zoals kanker en de gevolgen voor kinderen. DŠt kwam deze avond, hoewel er toch een stortvloed van informatie werd gegeven niet of onvoldoende uit de verf. Bekijk hier de presentatie die op deze avond gegeven werd.
De regionale krant schreef er het volgende over op 16 augustus. Maar duidelijk was dat Gemeente en ongeruste ouders niet op dezelfde golflengte zaten. En zo dreigden we in een impasse te raken.
Hierop besloot Henk Bril, secretaris, een opiniestuk te schrijven in de krant, dat op 21 augustus verscheen. De gepubliceerde versie is hier te lezen, en omdat hij enigzins is ingekort, hier eveneens de originele versie.
Nog diezelfde dag ontvingen we via de mail een uitnodiging voor een gesprek op 19 september. Wordt vervolgd.

Of zouden de ooievaars, die op 20 augustus neerstreken op de zendmast er wat mee te maken hebben gehad?

ooievaar op de zendmast

************

Stichting de Groene Sporenwolf heeft n.a.v. een gesprek 19 juli met een sociologe gespecialiseerd in het onderwerp en bezig met promotieonderzoek besloten de dialoog te zoeken met de gemeente Echt-Susteren en wel om de volgende redenen:

1. Een gang naar de rechter om de zendmast te verplaatsen is, in Nederland althans, een kansloze missie.

2. De metingen die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd zullen met zekerheid uitwijzen dat er 'niets aan de hand is. Daarbij maken we 'wel op voorhand al de opmerking dat de huidige wijze van meten zich uitsluitend richt op thermische effecten - daar is de huidige norm op gebaseerd - maar niet op gevolgen van langdurige blootstelling (kanker etc.). Dat is namelijk niet te meten. Bijgevolg is het voeren van de inhoudelijk discussie 'wel/niet schadelijk' zinloos. Je verzandt ermee in cirkelredenering, de hakken gaan steeds dieper in het zand en de emoties zullen steeds hoger oplopen.

3. Beter is te concentreren op 'wisselgeld': realiseer je dat er de komende jaren onzekerheid zal blijven bestaan over het feit of de straling al dan niet schadelijk is. Daarbij is de stralingsdosis die de kinderen in de school kunnen oplopen via Wifi internet of de eigen mobieltjes veel groter dan de straling gegenereerd door de zendmast. We willen derhalve ons in eerste instantie daarop focussen en via het voorzorgsprincipe regelen dat er in de nieuwbouw van de school daarmee rekening wordt gehouden. daarnaast kan onderzocht worden of de straling van de zendmast middels bouwkundige afschermende maatregelen beperkt kan worden).

4. We stellen vast dat de communicatie vanuit gemeente/schoolbestuur er toe heeft geleid dat er een grote groep ouders zich ernstig zorgen maakt. De 400 handtekeningen die in no time werden verzameld tonen dat genoegelijk aan. Maar gezien punt 2 hierboven lijkt dat besef nog niet doorgedrongen tot de gemeente Echt-Susteren. Het vertrouwen is weg en men zal moeten proberen dit in het vervolgtraject te herstellen. We hebben niet de illusie dat dat zal leiden tot 100% tevredenheid bij iedereen.

5. Daarnaast vinden we ook de keuze van 14 augustus voor de info-avond niet echt handig vanwege de zomerperiode (de basisschool is weliswaar alweer begonnen - maar er zullen toch nog mensen op vakantie zijn) - begin september lijkt ons een betere datum.

6. Inmiddels heeft Stichting de Groene Sporenwolf een email aan wethouder Pustjens gestuurd om e.e.a. te bespreken. In dat gesprek zullen we vooral appelleren aan het werken aan de acceptatie van de onzekerheid en het bieden van oplossingen voor het binnenklimaat in de school in plaats van een technisch welles/nietes met bezorgde en emotionele ouders, de sociologe waar we contact mee hebben gehad is bereid bij dit gesprek aan te schuiven.

Op 27 juli leidde dit tot een nieuwe publicatie in de regionale kranten. Het artikel is hier te lezen.
Op 8 augustus kregen we steun van Lowieke, de vaste columnist in de huis-aan-huisbladen EchtNieuws en De Trompetter/Maas en Mijn. Lees hier zijn, niets aan duidelijkheid over te wensen, column.

************

Op 8 mei werd een infoavond gehouden - lees hier de aankondiging in de krant van 8 mei 2012 en hier het verslag n.a.v. deze avond, waar de opkomst weliswaar enigzins tegenviel, maar de aanwezigheid van zowel Gemeente, als Kindante als directeur basisschool aangaf dat de zaak serieus aandacht heeft. Bovendien had de gemeente aangegeven dat de infoavond hoogstwaarschijnlijk op 20 juni wordt gehouden, maar het onderzoek heeft meer tijd nodig (??!!) - en bijgevolg is de nieuwe datum 14 augustus. Dus lekker net na de zomervakantie, de basisschool is weliswaar al begonnen, maar er zullen beslist nog mensen op vakantie zijn. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Luc Bisschoff van Kalynda gaf deze avond aan dat bouwkundige maatregelen mogelijk zijn om de straling af te schermen in de school.
Bekijk hier de presentatie zoals deze door Henk Bril, secretaris van Stichting De Groene Sporenwolf, werd gegeven op deze avond.

************

Een controversieel onderwerp is de vraag of de straling van zendmasten schadelijk is of niet. Zoeken op internet levert talloze 'hits' op. Wij doen daar geen uitspraak over: we zijn niet deskundig en we weten het gewoon niet.

Wat we wel weten is dat er in Nieuwstadt van alles is misgegaan bij de communicatie over de nieuwe locatie van basisschool Burgemeester Willeme nabij sporthal de Krekelzank. Dat de zendmast in de nabijheid mogelijk tot gezondheidsproblemen kon leiden, dŠt werd vergeten te communiceren. Een schoolvoorbeeld van hoe risicocommunicatie niet moet, zo vinden wij.

Toen bezorgde ouders dan ook bij ons aanklopten voor steun, want men werd niet gehoord, besloten we hen te steunen in een poging gehoord te worden en een discussie op gang te brengen of het niet verstandig zou zijn de zendmast te verplaatsen.

Want...
is straling onschadelijk totdat bewezen wordt dat hij schadelijk is, of
is straling schadelijk totdat bewezen wordt dat hij onschadelijk is?

Dit is het officiŽle DGS standpunt aangaande de zendmast:

1. Er is niet onomstootbaar bewezen dat de straling van de zendmast ongevaarlijk is, daarom
2. dient de school niet bewust in de omgeving van de zendmast geplaatst te worden, daarom
3. dient de zendmast verplaatst te worden (of de school op een andere plek neergezet te worden).
4. De besluitvorming in Gemeenteraad heeft niet plaatsgevonden met deze achtergrondkennis, daarom dient deze te worden overgedaan.
5. Kindante heeft geen eenduidig beleid aangaande het onderwerp 'plaatsen van scholen in de nabijheid van zendmasten'.
6. Kindante dient het belang van de kinderen centraal te stellen en niet het aantal kinderen op een school.
7. Er dient fatsoenlijke risicocommunicatie naar de alle stakeholders plaats te vinden.

Bekijkenswaardig is overigens de uitzending van Zembla van 1 juni 2012.

zendmast Nieuwstadt
- dit is hem dan! -

************

Rapport Gezondheidsraad (oktober 2011).

De Gezondheidsraad heeft op 18 oktober 2011 een advies uitgebracht, "Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen", met als strekking:
"Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Dat stelt de Gezondheidsraad op basis van een analyse van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek op dit gebied."
Maar we lezen ook:
"De kennis die nu beschikbaar is geeft geen aanleiding tot verontrusting. Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, vindt de Gezondheidsraad meer onderzoek dan ook nodig, vooral naar effecten op jonge kinderen en naar langetermijneffecten."
Lees het rapport, de samenvatting of het persbericht.

************

11 April 2012: Verontruste ouders zijn inmiddels gestart met een handtekeningenactie.
Deze actie wordt door Stichting De Groene Sporenwolf van harte ondersteund.
De handtekeningen kunnen bij ons secretariaat ingeleverd worden (adres: Burg FA Cortenplein 28, Nieuwstadt).
Download hier uw eigen formulier om te ondertekenen (max. 5 personen per formulier).
Op 14 april aandacht hiervoor in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad, lees hier het artikeltje.
Op 7 mei waren reeds ruim 375 handtekeningen verzameld.

************

Publicaties in de pers leidden tot kritische vragen van Stichting De Groene Sporenwolf en de fracties van GroenLinks en Lijst Masthoff.

Op 3 april 2012 besteedde Dagblad De Limburger hier aandacht aan.
Ronduit onthutsend is het standpunt van dhr. Marcel van den Eijnden van scholenkoepel Kindante die in wezen feitelijk toegeeft de ouders in een eerder stuk onjuist te hebben voorgelicht. Dit is onacceptabel, zo communiceer je niet naar de burger.
Lees hier het artikel van 3 april, en hier het artikel van 16 maart omtrent een vergelijkbare situatie in Sittard.

Het leidde tot art. 37 vragen van de fracties van GroenLinks en Lijst Masthoff. Deze zijn hier (GL) en hier (LM) te lezen.

De vragen van GroenLinks werden op 4 mei ontvangen door de Gemeente. De antwoorden zijn hier te lezen.
De vragen van Lijst Masthoff werden op 7 mei ontvangen van de Gemeente. De antwoorden zijn hier te lezen.
U mag uw eigen conclusies trekken.

************

Kindante kreeg een pittige email.

Stichting Kindante kreeg op 4 april 2012 de volgende mail, met een cc naar de Basisschool en de Gemeente - aangezien er geen enkele reactie volgde, werd op 13 april een herinnering gestuurd, en op 24 april een tweede herinnering:

Geacht Bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting Kindante,

Stichting De Groene Sporenwolf heeft onthutst kennis genomen van uitspraken van uw bestuurslid Marcel van den Eijnden in de regionale krant van dinsdag 3 april aangaande zorgen over nieuwbouw van basisschool Burg. Willeme in de nabijheid van een zendmast. Ons punt is niet ůf zendmasten al dan niet schadelijk voor de gezondheid zijn (wij nemen daar als Stichting vooralsnog geen standpunt over in), maar enkel en vooral de wijze van risicocommunicatie naar (verontruste) bewoners die de wenkbrauwen doet fronsen.
Immers:
1. Er is onvolledige informatie gegeven aangaande mogelijke risicobronnen in de buurt van de nieuwbouw van basisschool burg. Willeme;
2. De beweegreden om informatie niet te verstrekken lijken ingegeven door andere dan motieven waarbij het welzijn van schoolkinderen en personeel centraal staat, namelijk de vrees dat ouders hun kinderen op een andere school zouden doen;
3. Bestuurslid van den Eijnden bagatelliseert ongerustheid 
door te stellen dat de straling niet naar beneden is gericht;
4. Kindante voert geen eenduidig beleid met betrekking tot het accepteren van het vestigen van scholen in de nabijheid van zendmasten.
Met name de eerste drie punten achten wij onacceptabel.

Wij verzoeken u derhalve dringend:
1. Alsnog volledige openheid van zaken te geven middels gerichte risiscocommunicatie naar alle stakeholders;
2. Openlijk afstand te nemen van de uitspraken van bestuurslid van den Eijnden.

Tevens adviseren wij u een eenduidige beleidslijn op te stellen aangaande het (al dan) niet vestigen van scholen in de nabijheid van zendmasten.

Graag to nadere toelichting bereid,

namens het bestuur van Stichting de Groene Sporenwolf,

--
Henk Bril, secretaris

Deze publicatie en mail leidde tot een nieuwe publicatie en een ingezonden brief in de krant van 6 april.
(Aangaande die ingezonden brief het volgende: D
eze meneer/mevrouw heeft waarschijnlijk gelijk, maar vanuit risicoperceptie is er ťťn groot verschil: je kiest zelf voor een mobieltje, maar je kiest niet zelf voor de nieuwe locatie van de school van je kinderen.)

****

Op 26 april ontvingen wij dan eindelijk een antwoord van het bestuur van Kindante. Hun reactie omvat een antwoord op de eerste vier "vragen" (het waren constateringen onzerzijds, geen vragen). Wat je inhoudelijk ook van de antwoorden vindt: er komt nader onderzoek en daarna wordt informatie gegeven, en het was geenzins hun bedoeling de materie te bagatelliseren.

Wat onze verzoeken betreft, hier gaat men niet op in. Maar openheid van zaken zal gegeven worden als de onderzoeken zijn afgerond (antwoord "vraag 1"). En uit de herformulering van de derde "vraag" (wij hadden geschreven: "Bestuurslid van den Eijnden" - zij maakten ervan "Het College van Bestuur van Kindante") valt op te maken dat men vierkant achter bestuurslid van den Eijnden blijft staan.
Een eenduidig beleid aangaande het plaatsen van scholen nabij zendmasten is er niet, omdat er "andere argumenten aanwezig kunnen zijn". Dat is een merkwaardige uitspraak, het impliceert een soort van risicoafweging, met als gevolg dat het mogelijk blijft dat er andere factoren (Welke?) kunnen zijn die er toe leiden dat er bewust gekozen wordt voor het bouwen van een school naast een zendmast.

Hun antwoord is hier te lezen.

Wat blijft er bij ons hangen na lezing van deze brief:
1. Men neemt de situatie serieus en laat het onderzoeken. Dat is een mooie ontwikkeling.
2. Men neemt geen afstand van de uitspraken van bestuurslid van den Eijnden. M.a.w. men houdt de rijen gesloten.
Eerlijk is eerlijk, dat is een te verdedigen opstelling, en wat er binnenskamer gezegd is hoeven ze ons ook niet te vertellen.
(Dat het niet onze opstelling zou zijn, is een tweede.)

3. Geen eenduidig beleid aangaande plaatsing bij schoolmasten geeft aan dat men niet overtuigd is van de schadelijkheid van de nabijheid van zendmasten. Wij zijn bang dat hiermee de uitkomsten van het onderzoek al bij voorbaat vast staat. (Maar dat is natuurlijk nog niet zeker, we wachten eind juni af.)
Hoe verder? We hopen van harte dat Kindante aanwezig is op de informatiebijeenkomst van 8 mei aanstaande. Daarna zien we wel verder.

****

Begin april werd er ook een ontnuchterend telefoongesprek gevoerd met Monique Meijerink van de GGD Noord Limburg:
De GGD neemt het standpunt over van de Gezondheidsraad die op haar beurt het advies baseert op wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken. Hieruit blijkt dat er geen enkel verband is tussen umts-straling en de gezondheid. Monique verwacht ook geen andere zienswijze in de toekomst. De straling is vele, vele malen lager dan de normen aangeven. Zij ziet absoluut geen noodzaak in het verplaatsen van de zendmast en ze zal dit dus niet adviseren. Dit is haar verhaal.
We hebben
haar geconfronteerd met de uitspraken van Kindante in twee artikelen. Daar was zij niet van op de hoogte en daarbij doet zij geen uitspraken over artikelen met een journalistieke inslag. Ook is bij het verhaal van Sittard-Zuid de GGD-Zuid betrokken, maar ook die zouden dezelfde mening moeten verkondigen als Monique van GGD-Noord.

Ja, dat is een beetje het probleem. De GGD kŠn gewoon niet anders dan het advies van de Gezondheidsraad volgen.
Zo werkt dat nu eenmaal in Nederland.
Maar..... Monique verwoordt het niet helemaal correct, want in het persbericht van de Gezondheidraad bij het uitbrengen van het advies "Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen" (dd 18 oktober 2011) schrijft de GR:
"De kennis die nu beschikbaar is geeft geen aanleiding tot verontrusting. Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, vindt de Gezondheidsraad meer onderzoek dan ook nodig, vooral naar effecten op jonge kinderen en naar langetermijneffecten."

Dit alles leidde tot een nieuwe mail op 6 april 2012 - ditmaal naar wethouder Pustjens van de Gemeente Echt-Susteren, met cc naar burgemeester Hessels.

Geachte wethouder, beste Peter,
Graag reageren wij op uitspraken van jouw kant in de krant van hedenochtend.
Laat ik allereerst nogmaals benadrukken dat Stichting de Groene Sporenwolf geen standpunt inneemt of zendmasten al dan niet schadelijk voor de gezondheid zijn - daartoe achten wij ons onvoldoende inhoudsdeskundig. Het gaat ons enkel en vooral over het ontbreken van risicocommunicatie naar (verontruste) bewoners, alsmede de besluitprocessen binnen de Gemeenteraad Echt-Susteren.

1. Merkwaardig vinden wij de uitspraak dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de ‘eventueel aantoonbaar negatieve effecten’. Wij interpreteren dat als indien negatieve effecten niet aantoonbaar blijken te zijn (en wij weten beiden dat ze dat inderdaad niet zijn) de bouw gewoon doorgaat zonder verplaatsing van de zendmast. Dat blijkt ook wel uit de uitspraak dat eventuele verplaatsing van de mast op dit moment 'totaal niet aan de orde' is.
Ons inzien dient de gemeente tevens een onderzoek laten uitvoeren naar ‘eventueel aantoonbaar geen negatieve effecten’.


2. Zover wij weten heeft de Gemeenteraad E-S een besluit genomen zonder op de hoogte te zijn gebracht van de potentiŽle risico's van een zendmast. Dat had de Raad dan in hun overwegingen kunnen meenemen. Indien onze aaname klopt, is de Raad feitelijk onvoldoende en onvolledig geÔnformeerd.

Wij verzoeken, indien onze aanname juist is, de Gemeenteraad alsnog te informeren, zodat het genomen besluit desgewenst kan worden heroverwogen, zie ook 3 hieronder.


3. Graag wijzen wij op een Resolutie die door het Europees Parlement is aangenomen op 2 april 2009 aangaande gezondheidsrisico's in verband met elektromegnetische velden (2008/2211(INI)), hierin staat onder M 8:
is van mening dat, gezien het toenemende aantal gerechtelijke procedures en het groeiende aantal verbodsmaatregelen van overheidswege betreffende de installatie van nieuwe EMV-uitzendapparatuur, het in ieders belang is oplossingen te vinden die berusten op een dialoog tussen bedrijfsleven, overheid, militaire autoriteiten en belangenverenigingen van omwonenden over de criteria die worden gehanteerd bij het aanbrengen van nieuwe gsm-antennes of hoogspanningsleidingen, en er op zijn minst op toe te zien dat scholen, crŤches, rusthuizen en zorginstellingen zich op een specifieke, op basis van wetenschappelijke criteria vastgestelde afstand van dit soort apparatuur bevinden;

Wij verzoeken de gemeente te laten uitzoeken welke afstand aan deze wetenschappelijke criteria voldoet.

Dit zou vervolgens kunnen worden gevolgd door een nieuwe, zorgvuldige politieke afweging - in dialoog met de betrokkenen.

4. In het persbericht van de Gezondheidraad bij het uitbrengen van het advies "Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen" (dd 18 oktober 2011) schrijft de GR:

De kennis die nu beschikbaar is geeft
geen aanleiding tot verontrusting. Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, vindt de Gezondheidsraad meer onderzoek dan ook nodig, vooral naar effecten op jonge kinderen en naar langetermijneffecten.
Inhoudelijk vinden wij het standpunt van de GGD Noord-Limburg te ongenunceerd, die ons telefonisch het volgende meedeelde:

Hieruit blijkt dat er geen enkel verband is tussen umts-straling en de gezondheid. De GGD ziet absoluut geen noodzaak in het verplaatsen van de zendmast en ze zal dit dus niet adviseren.

Dat is een andere interpretatie van het rapport als die van de ouders.
De GGD stelt dat zolang niet aangetoond wordt dat het onveilig is, is het veilig; de ouders dat zolang niet aangetoond wordt dat het veilig is, is het onveilig.

Dit vraagt om een bestuurlijke afweging. Wij verzoeken daarbij de gevoelens van onrust bij de ouders zwaar te laten meewegen.


5. Tenslotte nog dit. Er kan terecht worden opgemerkt dat andere vormen van straling (zoals mobieltjes) mogelijk erger zijn.
Dat is ongetwijfeld waar, maar uit oogpunt van risicoperceptie is een belangrijk verschil: je kiest zelf voor een mobieltje, maar je kiest niet zelf voor de nieuwe locatie van de school van je kinderen.

Graag to nadere toelichting bereid,

namens het bestuur van Stichting de Groene Sporenwolf,

--
Henk Bril, secretaris

************

Op 7 april schaarde de regionale pers zich in hun mening achter ons, middels een uiterst scherpe veroordeling van de opstelling van zowel Kindante als de Gemeente Echt-Susteren.
Lees hier het bericht.

Op 11 april berichtte de vaste columnist Lowieke over de situatie in zowel De Trompetter/Maas en Mijn als Echtnieuws.
Hier zijn prima column.

************

Na enig aandringen werd er een reactie van de gemeente ontvangen, met de mededeling dat er in de maand mei een officiŽle reactie zou komen. De gemeente bezorgde ons op 25 april een exemplaar van de nieuwe nieuwsbrief aangaande de verplaatsing van de school, waarin op de materie wordt ingegaan en voor eind juni een informatieavond wordt voorzien.
We vinden dat de Gemeente zich in elk geval heel correct opstelt, waarvoor dank. Lees hier de nieuwsbrief.
Het antwoord van de gemeente op onze brief werd op 1 juni ontvangen. Het antwoord was nietszeggend, een herhaling van eerdere statements en dus waardeloos. We wachten de informatieavond van de Gemeente af, al vermoeden we nu al te weten wat daar gezegd gaat worden.... Toch willen we u het antwoord van de gemeente niet onthouden, het is hier te lezen.
Toch triest dat er zo gereageerd moet worden op signalen vanuit de burgerij.

De school zelf zit ook niet stil. Net voor de voorjaarsvakantie, op 20 april, kregen alle kinderen een brief mee naar huis waarin de nieuwsbrief wordt aangekondigd. Deze brief is hier te lezen.

We houden u op de hoogte.

de zendmast in Nieuwstadt

************