LANDSCHAPSPARK SUSTEREN

hoezo natuurcompensatie?
"Landschapspark?
Natuurcompensatie? Een giller!"
- Situatie eind september 2010 -


Bij alle rigoureuze invullingen van de flessenhals van Limburg heeft men ook nog gedacht aan de flora en fauna. Helaas zijn de inwoners van Nieuwstadt geen bedreigde diersoort….hoewel?

Het idee achter Landschapspark Susteren is het aanleggen van een ecologische verbindingszone tussen het Limbrichterbos en het IJzerenbos. Dieren kunnen dan makkelijk van het ene natuurgebied naar het andere komen. Zo is er een ecoduct aangelegd zodat vleermuizen en laatvliegers hun weg over de N297 vinden. Verder zorgen rasters, loopplanken en kleinwildtunnels ervoor dat dieren zonder zorgen een drukke weg of een waterloopje kunnen passeren.

Tevens worden diverse ontsierende projecten als de yard mooi ingepakt met groen. Bovendien stellen de plannenmakers dat de aanleg van bossen en struikgewas een dempende werking op geluid zou hebben. Men noemt dit ook wel "compensatie". Stichting De Groene Sporenwolf vindt “compensatie” gelijk staan aan het afkopen van schuldgevoelens - een doekje voor het bloeden, zo u wilt. Er wordt steeds geschermd met het argument dat Nieuwstadt niet moet klagen, want met de gelden zou reeds de Markt in Nieuwstadt zijn opgeknapt. Een grovere misleiding bestaat er niet. De voormalige gemeente Susteren moest destijds snel een bestemming vinden voor 1,2 miljoen gulden uit het compensatiepotje Bottleneck, maar wat heeft de Markt met operatie Bottleneck te maken?

Bovendien kan een opgeknapte Markt nooit de ellende vergoeden die door de N297n, het IPS, de lawaaibrug en de mogelijke yard en spooraansluiting worden veroorzaakt. Aan de dieren wordt gedacht, aan de inwoners van Nieuwstadt nauwelijks. Ons ooit mooie dorp wordt ingepakt door de N297n ten zuiden, het IPS ten westen en de yard en spooraansluiting ten noordwesten. Nieuwstadt wordt weer een enclave…

Met veel interesse hebben we de ontwikkelingen gevolgd met betrekking tot de aanleg van de natuurcompensatie langs de N297n, aangezien
de N297n voor het verkeer leidt dus tot geluidshinder in Nieuwstadt. Vele klachten bereikten ons hierover sinds de openstelling begin november 2008. Zo hebben we in september 2008 gevraagd waarom de beloofde 'groene compensatie' nog niet is aangepland. Lees onze brief aan het Landschapspark Echt-Susteren (pdf-file).
Zoals hieronder te lezen valt is daar in het voorjaar van 2009 mee begonnen.
aanleg compensatie
- situatie 19 april 2009, op de achtergrond de N297n en de brug over de Vloedgraaf -

Eindelijk is er dan toch begonnen met de lang beloofde 'groene compensatie' voor de N297. Landschapspark Susteren is in de week van 9 maart 2009 gestart met de uitvoering van 'fase 4b en 5a van deelproject 9 & 10', zoals de compensatie in ambtelijke taal wordt genoemd. Dienst Landelijk Gebied van VROM heeft aangegeven dat er vooruitlopend op een definitieve beschikking gestart mag worden met de werkzaamheden. (Blijkbaar is dus nog steeds niet alles rond...) De uitvoering vind plaats door Dolmans Landscaping uit Bunde.

De firma heusschen*copier bv uit Gulpen (www.hclt.nl) is belast met de inrichting van de groencompensatie voor de N297n. Van directeur Ramon Copier ontvingen we in april 2009 de onderstaande informatie.

Ten noorden van de N297n wordt een ca. 100 m. brede ecologische verbindingszone tussen het Limbrichterbosch en de
Roode beek gecreëerd. De zone wordt geschikt gemaakt voor de gidssoort Das. Naast de ontwikkeling van natuurwaarden wordt de zone ingezet als visuele afscherming van de N297n en als extensief uitloopgebied.
Betreffend deelproject is planologisch geregeld in het bestemmingsplan IPS/N297n. Middels een wijzigingsplan is de bestemming veranderd in natuurgebied. Voor de gehele ecologische verbindingszone is een aanlegvergunning afgegeven. De ecologische verbindingszone is opgedeeld in 6 fases. Hiervan zijn de fasen 1 t/m 3 en 6 inmiddels gerealiseerd. Deelgebied 4b + 5a worden op dit moment gerealiseerd. Fase 5b is in eigendom van Vereniging Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl). Er wordt gepoogd dit gebied, dat ligt opgeklemd tussen de Roode Beek en de Vloedgraaf, komend plantseizoen uit te voeren. Fase 4a (tussen Sittarderweg en Geleenbeek) is in eigendom van een melkveehouder ten zuiden van de N297n. Deze heeft aangegeven de gronden niet te willen verkopen. Het Landschapspark Susteren (LPS) probeert via een alternatieve oplossing te komen tot de gewenste inrichting.
Hieronder een uitsnede van de fasen die op dit moment in uitvoering zijn. Na inrichting zal het beheer worden gevoerd door de Vereniging Natuurmonumenten.

het plan
-          werk in uitvoering -

compensatie zoals het hoort
- een overzicht van het gehele plan -

Tot zover de informatie van Ramon Copier, waarvoor onze hartelijke dank!

Wat vinden wij ervan? Welnu, het ziet er allemaal mooi uit, en we kunnen nauwelijks wachten tot al het groen tot wasdom is gekomen, want dan ligt er een schitterend stukje recreatie- en wandelgroen. Maar helaas hebben we ook vernomen dat de begroeiing niet bedoeld is als geluidbuffer.

*******************

Eind september 2010 - anderhalf jaar na het begin van de aanleg - werden we door verontruste bewoners bewezen op de deplorabele staat van onderhoud van de zogenaamde "compensatie". Er zou 'rigoureus' gemaaid zijn.
We zijn ter plekke gaan kijken en hebben er de volgende, onthutsende plaatjes geschoten.

compensatie 1
hier zouden fruitbomen moeten staan....
compensatie 2
een pad dat nergens toe leidt....
compensatie 3
als het al als pad herkenbaar is....
compensatie 4
langs de N297n....
compensatie 5
een hek - het draad rechts is verdwenen, platgemaaid....
compensatie 6
een bosje? zucht....
compensatie 7
hier kom je nauwelijks doorheen....
compensatie 8
het lijkt niet eens op een pad....
compensatie 9
op papier zag het er prachtig uit....

Hier word je dus niet vrolijk van. Als we dit vergelijken met de plannen en zelfs met de foto van de situatie in april 2009, kunnen we maar één ding constateren: dit is geen landschapspark, maar een aanfluiting, een fiasco. Het is een schande.
We zullen het er niet bij laten zitten.

Een ander aspect waar we van diverse kanten op gewezen zijn, zijn de roosters op de Millenerweg. Deze boezemen veel weggebruikers angst in. Het is al geen pretje om er met de fiets over te fietsen, maar voor kinderwagens en rolstoelen is het gewoon een crime, zoals onderstaande foto's tonen.

roelstoel op rooster 1  roelstoel op rooster 2
zo is het passeren onmogelijk                                                   het past ook maar nét!    

roelstoel op rooster 3

Het rooster nabij de brug over de Vloedgraaf kan door de rolstoel niet geduwd gepasseerd worden, vanwege kantelgevaar door verzakkingen voor en achter het rooster. Het rooster kan alleen gepasseerd worden indien er achterstevoren gereden wordt, zoals op de foto wordt gedemonstreerd.
Dat is echter voor de persoon die de rolstoel trekt niet zonder gevaar, aangezien er over de tralies van het rooster gelopen moet worden; een misstap is zo gemaakt, en je moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren.

Één en ander was reden om via GroenLinks de aandacht voor deze kwesties op het netvlies van de bestuurders te krijgen.
Tijdens de Raadsvergadering van 10 november 2010 bracht GroenLinks een motie hierover in stemming die unaniem werd aangenomen. Op 10 maart 2010 werd een informatiebrief naar de Gemeenteraadsleden gestuurd, die hieronder te lezen valt.

Raadsinformatiebrief Landschapspark Susteren d.d. 10-03-2010.

Enkele zinsnedes uit de brief:
Ten aanzien van de compensatie voor de N297n bij Nieuwstadt merken wij op dat nagenoeg het volledige plan is uitgevoerd en inmiddels door LPS overgedragen aan Natuurmonumenten.
(Opm. DGS: Vergelijk dat eens met onze foto's!)

Met betrekking tot de toegankelijkheid voor rolstoelers hebben wij reeds in het verleden het
standpunt ingenomen dat natuur geen parkgroen is.
De gerealiseerde natuurdoeltypen kennen hindernissen en verlangen een bepaalde mate van
mobiliteit van de bezoeker.
Veel gerealiseerde projecten zijn prima toegankelijk, echter slechts beperkt voor volledig
ongehinderd gebruik met rolstoelen en rollators.
De door GroenLinks gewenste optimale toegankelijkheid voor alle groepen van de bevolking is
nooit uitgangspunt geweest van de door de Stichting LPS te realiseren projecten.
(Opm. DGS: Ze snappen het niet. De gewraakte passages bevinden zich op de Millenerweg - dat is de openbare weg! En de Gemeente is de wegbeheerder.)

Het ergste is wel dat de Gemeente schermt met het feit dat de compensatienatuur is overgedragen aan Natuurmonumenten en dat het zich dus allemaal buiten hun invloedssfeer bevindt. Dat is de burgers een rad voor ogen draaien. Nieuwstadt heeft recht op een fatsoenlijke compensatie, dat was de belofte van de gemeente naar haar inwoners toe en belofte maakt schuld!

Dit volstrekt onbevredigende antwoord leidde ertoe dat DGS-bestuurslid Evert Masthoff het vragenuurtje van de Raadsvergadering van 7 april 2011 aangreep om wethouder Pustjens nader aan de tand te voelen. Dit antwoordde met een hoop prietpraat, maar 'praatjes vullen geen gaatjes' - dus dit punt wordt vervolgd.